O Zavodu

JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo se bavi zdravljem radno aktivnog stanovništva, prvenstveno na preventivnom nivou zdravstvene zaštite a i dijelom na kurativnom nivou, te poslovima očuvanja i unapređenja zdravlja radnika, njihove radne sposobnosti i stvaranja sigurne radne sredine.
Zavod je krovna institucija medicine rada koja koordinira i stručno nadzire sve zdravstvene ustanove koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na Kantonu Sarajevo, te sarađuje sa ostalim zdravstvenim ustanovama na području Bosne i Hercegovine.

Novosti