Kabinet za otorinolaringologiju (ORL)

U ORL kabinetima vrši se specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivu, dijagnostiku i liječenje bolesti uha, grla i nosa.
ORL pregled podrazumjeva otoskopiranje, očitavanje i izračunavanje stepena oštećenja sluha audiometrija, interpretacija nalaza vestibulograma i ordiniranje terapije prema dijagnozi, te davanje mišljenja. 

 

Po potrebi se vrši ispiranje cerumena, pregled glasnica, očitavanje i određivanje stepena oštećenja sluha, po Fowler-u kod određivanja slušnih aparata. Vrši se pregled i obrada pacijenata sa vertiginoznim smetnjama (otoskopija, audiometrija, vestibulometrija, davanje mišljenja). 

 

Kompletana ORL obrada pacijenata za POV.

ORL pregled, otoskopiranje, očitavanje i izračunavanje stepena oštećenja sluha audiometrija, interpretacija nalaza vestibulograma. ORL pregledi pacijenata i ordiniranje terapije prema dijagnozi, te davanje mišljenja. Ispiranje cerumena, po potrebi  pregled glasnica, očitavanje i određivanje stepena oštećenja sluha, po Fowler-u kod određivanja slušnih aparata. Pregled i obrada pacijenata sa vertiginoznim smetnjama (otoskopija, audiometrija, vestibulometrija, davanje mišljenja). Kompletan ORL pregledi  sa audiometrijom i po potrebi vestibulometrijom u  sklopu obrade pacijenata za POV.

  

Audiometrija

Audiometrija je neinvazivna dijagnostička procedura kojom se ispituje sluh i utvrđuje stepen i mjesto eventualnog oštećenja sluha. Radi se u sklopu rutinskog ispitivanja ili kod ispitanika sa već registrovanim oštećenjem sluha. Ispitivanje je potpuno bezbolno. Ova procedura se izvodi pomoću slušalica preko kojih se puštaju zvukovi, različite jačine i frekvencije, čime se utvrđuje raspon sluha na oba uha. Grafički zapis koji se dobija naziva se audiogram i predstavlja slušno polje ispitanika prikazujući raspon svih intenziteta i frekvencija zvukova koje ispitanik čuje.

  • Ispitivanje stanja sluha savremenim audiometrom, sa koštanom i zračnom provodljivošću, u izolacijskoj kabini (tiha komora)
  • Procjena stanja i oštećenja sluha po Fowler-u, te određivanje aparata za pojačanje sluha (slušnog aparata)
  • Praćenje stanja sluha kod ispitanika izloženih buci na radnom mjestu, te predlaganje mjera u svrhu očuvanja sluha
  • Prijem i obrada pojedinačnih pacijenata (uputnice) sa vrtoglavicom i problema sa sluhom

 

Vestibulometrija

Vestibulometrija je dijagnostička metoda kojom se ispituje vestibularis, funkcija akustičkog nerva koji je zadužen za sluh i ravnotežu. Čulo za ravnotežu smešteno je u unutrašnjem uhu pored čula sluha.

Vestibulo okularni testovi se zasnivaju na promatranju ponašanja očnih jabučica, bilo direktnim gledanjem ili indirektno preko elektrookulografije. Osnovni dijagnostički cilj je utvrditi da li postoji poremećaj i da li je uzrok centralan i periferan te odrediti stranu ukoliko je periferan. Najčešći simptom je nistagmus, tako da se provjerava da li se on spontano javlja u uslovima u kojima se inače ne javlja.

Ovaj test se koristi u otkrivanju uzroka/ispitivanju:

  • Nesvestice ili vrtoglavice (vertiga)
  • U procjeni stanja vestibularnog sistema, koji je bitan za rad na visini ili u dubini
  • Testiranje – Hod pacijenta po Rombergu i Babinski Weill-u uz procjenu ravnoteže. Pregled spontanog i pozicionog nistagmusa kroz Frenzelove naočale
  • Ispitivanje centra za ravnotežu savremenim, zračnim kalorimetrom uz eVNG masku (video nistagmografija), kod pacijenata sa radom na visini i u dubini
  • Ispitivanje centra za ravnotežu prema protokolu uz pomoć najsavremenije, kompijuterizovane rotacione stolice uz eVNG masku (video nistagmografija), sa davanjem mišljenja o stanju centra za ravnotežu
  • Pregled i obrada pojedinačnih pacijenata (uputnice) sa vrtoglavicom i poremećaja centra za ravnotežu

Uz savremene aparate, stručan i edukovan kadar, do najboljih rezultata.

JU Zavod za medicinu rada KS, kao jedina zdravstvena ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine, posjeduje rotacionu stolicu uz eVNG masku (video nistagmografija) koja služi za ispitivanje centra za ravnotežu i otkrivanju uzroka nastanka vrtoglavica.