Centar za kontrolu trovanja

Centar za kontrolu trovanja (CKT) je javnozdravstvena informativna služba čija je osnovna uloga pružanje stručne pomoći u liječenju i prevenciji akutnog i hroničnog trovanja, putem 24 satne telefonske informativne službe.

 

Centar za kontrolu trovanja je formiran u skladu se EU zahtjevima (Uredba (EC) br.1272/2008),a sve sa ciljem daljeg približavanja i institualizacije odnosa sa Evropskom unijom.

 

Broj otrova koji okružuje savremenog čovjeka izuzetno je veliki i prema podacima WHO u stalnom je porastu,a samim tim raste i broj trovanja.Česti izvori trovanja su lijekovi, proizvodi u kućanstvu, proizvodi u poljoprivredi, biljke, industrijske hemikalije i prehrambene tvari, pri čemu veliki procenat čine slučajna trovanja kod djece.

 

Informativna služba CKT-a usmjerena je na brzu inicijalnu procjenu opasnosti svakog trovanja te potrebnu dijagnostiku i daljnje liječenje. Rana konsultacija sa CKT-om pruža kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, omogućuje racionalnije koruštenje zdravstvenih usluga, te pruža jedinstvenu perspektivu zdravstvenom sistemu, zadovoljavajući potrebe okruženja koje se brzo mijenja.

 

Stručna pomoć usmjerena je prvenstveno prema zdravstvenim ustanovama i radnicima, a dostupna je i za građanstvo.

 

Kontakt telefon: +387 33 76 26 06