Procjena rizika na radnom mjestu

Procjena rizika na radnom mjestu je postupak kojim se utvrđuje nivo opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka povrede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi sa radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Od posebnog značaja za JU Zavod za medicinu rada KS je i procjena rizika radnih mjesta.

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (sl.novine FBIH broj 79/21) i Pravilima o procjeni rizika (Sl.novine FBiH broj 23/21) JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo ovlaštena zdravstvena organizacija koja ima dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje poslova procjene rizika na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini.

Svaki poslodavac je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu u obavezi da vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini.


Služba Medicina rada učestvuje u identifikaciji štetnosti i procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini i utvrđuje načine i mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika prilikom sastavljanja akta o procjeni rizika.

 

Procjenom rizika sagledavaju se organizacija rada, radni procesi, zahtjevi rada, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, profesionalnog oboljenja ili bolesti u vezi sa radom.