Naša Laboratorija za Toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine vrši detekciju štetnih materija u zračnom i radnom prostoru (ugljenmonoksid, ugljendioksid, prašina, i sl.) te provodi periodične preglede i ispitivanja fizičkih štetnosti (buka, vibracije, toplotno zračenje, osvjetljenje) i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama u skaldu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (Sl. list SRBiH, 02/1991).

Također, vršimo otkrivanje psihoaktivnih materija, odnosno droga (metadon, heroin, kokain, diazepam, THC, tramadol, barbiturati, amfetamini, kanabis, LSD) i alkohola u biološkom materijalu te analize teških metala u krvi i urinu (olova, žive, kadmijuma, nikla, mangana, hroma, molibdena) i drugih štetnih materija (karboksihemoglobina, methemoglobina, trihlorsirčetne kiseline, delta aminolevulinske kiseline, porfobilinogena i fenola).

Laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom i predstavlja prvu ovakvu ustanovu u našoj zemlji, a poseban značaj trebala bi da ima u oblasti sudske medicine, odnosno vještačenja toksikologa. Naš kadar je educiran u referentnim centrima iz oblasti toksikologije i higijene radne sredine.


Analiza i mjerenje hemijskih supstanci u radnoj sredini:

 • Prašina
 • Lako isparljive supstance (PAH, BTX) 
 • Ugljenmonoksid i ugljendioksid
 • Mjerenja Draegerovim cjevčicama (benzol, amonijak, formaldehid, ksilol, hlor, heksani dr.).


Periodično ispitivanje fizičkih štetnosti i mikroklime u radnoj sredini:

 • Buka
 • Vibracije
 • Toplotno zračenje
 • Osvjetljenost
 • Mikroklima (temperatura, rel. vlažnost, brzina str. zraka).


Analize na psihoaktivne supstance radimo u biološkom materijalu: krv, urin i tkiva. Dokazujemo sljedeće droge i alkohole tehnikom gasne hromatografije sa spektrometrom masa (GC-MS):

 • Metadon
 • Diazepam
 • THC
 • Tramadol
 • Heroin
 • Kokain
 • Barbiturati
 • Morfin
 • Amfetamini
 • Kanabis
 • LSD
 • Alkoholi.


Analize na teške metale radimo u biološkom materijalu: krv i urin. Ispitujemo sljedeće metale tehnikom atomske apsorpcione spektrofotometrije:

 • Olovo
 • Živa
 • Nikl
 • Mangan
 • Kadmijum
 • Hrom
 • Molibden.


Analize štetnih materija u krvi i urinu radimo analizom UV-VIS spektrofotometrijom:

 • Karboksihemoglobin
 • Methemoglobin
 • Trihlorsirčetna kiselina
 • Delta aminolevulinska kiselina
 • Porfobilinogen
 • Fenol.