MISIJA,VIZIJA I VRIJEDNOST ZAVODA

Misija : JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo je zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva, prvenstveno na preventivnom nivou zdravstvene zaštite a i dijelom na kurativnom nivou, te poslovima očuvanja i unapređenja zdravlja radnika, njihove radne sposobnosti i stvaranja sigurne radne sredine.
Zavod je krovna institucija medicine rada koja koordinira i stručno nadzire sve zdravstvene ustanove koje provode specifičnu zdravstveneu zaštitu radnika na Kantonu Sarajevo, te sarađuje sa ostalim zdravstvenim ustanovama na području Bosne i Hercegovine.
VIZIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE: Postati lider u Bosni i Hercegovini  i referentno ime u pružanju kvalitetne prepoznatljive specifične  zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva, biti vodeća ustanova za  procjenu rizika na radnom mjestu, suzbijanju i otkrivanju profesionalnih bolesti upotrebom najsavremenijih dostignuća kroz multidisciplinaran pristup zdravstvenih profesionalaca Zavoda.
Želimo izgraditi ambijent u kojem će se podsticati profesionalni razvoj svih uposlenika, njegovati izvrsnost u radu, timski rad i ljudskost u odnosima.
Kontinuirano razvijati sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti i sistema upravljanja rizikom.
VRIJEDNOSTI ZDRAVSTVENE USTANOVE: JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja obavlja specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.
Unutrašnju organizaciju čine tri organizacione jedinice medicinskog sadržaja sistematizovane po srodnosti posla, a to su:
 • Centar za profesionalne bolesti i preventivne preglede                                                                                                                                        

  Unutar centra se sprovode specijalističko-konsultativne djelatnosti iz oblasti: medicine rada, interne medicine, neuropsihijatrije-neurologije, neuropsihijatrije-psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, radiologije, psihologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, te usluge laboratorijske djelatnosti koja se sastoji:
  • biohemijsko-hematološke laboratorije
  • laboratorije za toksikološka ispitivanja, kao jedina laboratorija u BIH koja nudi usluge analize biološkog materijala (krvi i urin) na prisustvo različitih hemijskih supstanci (droge, opijati, alkohol, lijekovi, teški metali),
  • Odsijek za higijenu radne sredine koja nudi usluge mjerenja i ocjenjivanja fizičkih štetnosti ( buka, vibracije, osvijetljenost), hemijskih štetnosti (koncentracija gasova CO i CO2, koncentraciju prašine), parametara mikroklime (temperatura zraka, temperatura zračenja, brzina strujanja zraka, relativna vlažnost).
  • Centar za kontrolu trovanja čija je osnovna uloga pružanje stručne pomoći u liječenju i prevenciji akutnog i hroničnog trovanja putem 24- satne podrške.
  • Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu kojoj se vrši procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom i izdavanja isprava iz oblasti zaštite na radu.        

  LJekarske komisije za ocijenu privremene spriječenosti za rad

  Služba medicine rada primarnog nivoa.

  Vrijednosti za koje se Zavod zalaže su:

  • Zaštita zdravlja radnika
  • Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje
  • Dostojanstvo radnika
  • Praktičnost
  • Učinkovitost
  • Efikasnost zdravstvenih službi
  • Dostupnost i pristup zdravstvenoj zaštiti                          
                                                                        PROCEDURE I UPUTSTVA

  Predsjednik, Faris Fočo

  Članovi: Edina Biber, Amel Drapić, Eno Gljiva i Mirela Čolpa

  Nadzorni odbor:

  Predsjednik, Kenan Hadžović

  Članovi: Adela Ibrahimagić, Sevda Valjevčić

                                                                 

                                                                               AKTI ZAVODA


  • STATUT - JU Zavod za medicinu rada KS mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
  • ODLUKU - O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO. Odluku mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
  • PLAN PREVENCIJE U CULJU SUZBIJANJA MOBINGA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
  • PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
  • PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"   

       

  • Pročitajte više o Zavodu za medicinu rada Kantona Sarajevo
  • Šezdesetih godina prošlog vijeka, u vrijeme intezivnog razvoja teške industrije u SR BiH, prepoznat je sindrom profesionalnog oboljevanja uposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada. Dijagnostika i liječenje te populacije, počelo je u domovima zdravlja, ali se za relativno kratko vrijeme pojavila potreba za izmještanjem / otvaranjem specijalizovanih ambulanti u fabričkim krugovima.

   Ljekarski timovi, u specifičnim uslovima rada, uz neosporno prisustvo fizičkih, hemiskih i bioloških štetnosti u raddnoj sredini, identifikovali su potrebu za kontinuiranim poboljšanjem uslova rada, terminološki definisanim kao higijena rada.


   Svijest o potrebi posebne zaštite radnika na radnim mjestima, izloženim različitim štetnostima, pratilo je i uvođenjem nove medicinske discpline - specijalizacije medicine rada, čime su stvoreni legitimni uslovi za kvalitetnu prevenciju zdravlja radno sposobne populacije.


   U statusnom situiranju medicine rada u zdravstvu, proces je tekao sporije.


   Sedamdesetih godina, u vrijeme formiranja OOUR-a, prvi put u organizacionom smislu, osnovan je OOUR Opća medicina i medicina rada, u okviru Doma zdravlja Sarajevo, koji je preteča današnje JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo.

   Medicina rada, kao nezavisna medicinska grana, organizaciono, kao Zavod za medicinu rada u okviru Doma zdravlja Sarajevo, registrovan je 01.04.1984. godine. Tih devedesetih godina, do rata, Zavod se profilirao kao respektabilna zdravstvena ustanova, u pogledu kadra, opreme i prostora.


   Potpuno samostalnost, u svojstvu javne zdravstvene ustanove, stekao je 13.04.1998.godine, odlukom Skupštine grada Sarajeva.

   Formiranjem kantona u FBiH, osnivačka prava nad ovim Zavodom, preuzela je Skupština Kantona Sarajevo, svojom odlukom, donijetom dana 04.12.1997.godine.

   Taj status, Zavod je zadržao do danas.


   Osnovna djelatnost i druge nadležnosti Zavoda, definirane su u članu 120.-122. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 46/10), te drugim propisima.

   Zavod ima ukupno 109 radnika, koji prestavljaju važan kapital. Radi se o visoko diferenciranom kadru, mahom specijalistima medicinske struke, te dio zdravstvenih saradnika, koji na kvalitetan način prate medicinsku struku.

   U pogledu radnog prostora, u sadašnjim okolnostima, on je zadovoljavajući, jer je dobro uvezan i funkcionalan, mada se nalazi na više lokaliteta.

   Kada je riječ o medicinskoj opremi, te drugoj savremenoj opremi, pod kojom se podrazumjeva i informatička oprema, ona je također na visokom nivou, što je preduslov za kvalitetnu dijagnostiku, na opće zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga.