Upravni odbor:

Predsjednik, Faris Fočo

Članovi: Edina Biber, Amel Drapić, Eno Gljiva i Mirela Čolpa

Nadzorni odbor:

Predsjednik, Kenan Hadžović

Članovi: Adela Ibrahimagić, Sevda Valjevčić

                                                               

                                                                             AKTI ZAVODA


 • STATUT - JU Zavod za medicinu rada KS mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
 • ODLUKU - O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO. Odluku mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
 • PLAN PREVENCIJE U CULJU SUZBIJANJA MOBINGA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
 • PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA mozete pogledati i preuzeti "OVDJE"   

     

 • Pročitajte više o Zavodu za medicinu rada Kantona Sarajevo
 • Šezdesetih godina prošlog vijeka, u vrijeme intezivnog razvoja teške industrije u SR BiH, prepoznat je sindrom profesionalnog oboljevanja uposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada. Dijagnostika i liječenje te populacije, počelo je u domovima zdravlja, ali se za relativno kratko vrijeme pojavila potreba za izmještanjem / otvaranjem specijalizovanih ambulanti u fabričkim krugovima.

  Ljekarski timovi, u specifičnim uslovima rada, uz neosporno prisustvo fizičkih, hemiskih i bioloških štetnosti u raddnoj sredini, identifikovali su potrebu za kontinuiranim poboljšanjem uslova rada, terminološki definisanim kao higijena rada.


  Svijest o potrebi posebne zaštite radnika na radnim mjestima, izloženim različitim štetnostima, pratilo je i uvođenjem nove medicinske discpline - specijalizacije medicine rada, čime su stvoreni legitimni uslovi za kvalitetnu prevenciju zdravlja radno sposobne populacije.


  U statusnom situiranju medicine rada u zdravstvu, proces je tekao sporije.


  Sedamdesetih godina, u vrijeme formiranja OOUR-a, prvi put u organizacionom smislu, osnovan je OOUR Opća medicina i medicina rada, u okviru Doma zdravlja Sarajevo, koji je preteča današnje JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo.

  Medicina rada, kao nezavisna medicinska grana, organizaciono, kao Zavod za medicinu rada u okviru Doma zdravlja Sarajevo, registrovan je 01.04.1984. godine. Tih devedesetih godina, do rata, Zavod se profilirao kao respektabilna zdravstvena ustanova, u pogledu kadra, opreme i prostora.


  Potpuno samostalnost, u svojstvu javne zdravstvene ustanove, stekao je 13.04.1998.godine, odlukom Skupštine grada Sarajeva.

  Formiranjem kantona u FBiH, osnivačka prava nad ovim Zavodom, preuzela je Skupština Kantona Sarajevo, svojom odlukom, donijetom dana 04.12.1997.godine.

  Taj status, Zavod je zadržao do danas.


  Osnovna djelatnost i druge nadležnosti Zavoda, definirane su u članu 120.-122. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 46/10), te drugim propisima.

  Zavod ima ukupno 109 radnika, koji prestavljaju važan kapital. Radi se o visoko diferenciranom kadru, mahom specijalistima medicinske struke, te dio zdravstvenih saradnika, koji na kvalitetan način prate medicinsku struku.

  U pogledu radnog prostora, u sadašnjim okolnostima, on je zadovoljavajući, jer je dobro uvezan i funkcionalan, mada se nalazi na više lokaliteta.

  Kada je riječ o medicinskoj opremi, te drugoj savremenoj opremi, pod kojom se podrazumjeva i informatička oprema, ona je također na visokom nivou, što je preduslov za kvalitetnu dijagnostiku, na opće zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga.